Biografie

Theo Nel - Bio

Gebore 26 November 1990 in Louis Trichardt

Theo Nel is ‘n energieke entoesiastiese persoon met ‘n  passie vir musiek. Sy liefde vir musiek kom al van Klein tyd af en word elke dag net meer en meer.

Hy vermaak skare tydens optredes met goeie musiek en ‘n aansteeklike persoonlikheid en is baie geliefd onder oud en jonk.

Sy filosofie in die lewe is om nooit op te hou drome nie, drome word waar en as jy streef daarna om die beste te wees in wat jy doen, sal ou drome realiser. Hy wil nie net nog ‘n mededinger in die bedryf wees nie, hy wil waarlik diep spore in mense se harte nalaat.

Theo is ‘n baie spontane, positiewe mens wat sy doelwitte wil bereik, ‘n eienskap wat hierdie opkomende ster al reets suksesvol maak. Theo is baie lief vir mense en help graag waar hy kan, sy deur is altyd oop vir mense en hy het plek vir nog baie in sy hart. Niks hou vir Theo terug in die lewe nie. Hy lewe elke dag asof vandag sy laaste dag is.

Theo se musiek kan beskryf word as kontemporer met ‘n besliste ”TheoNelstyl” wat sterk deur getrek word. Theo werk hard om te wees wie hy vandag is en sal nooit ophou hard werk nie, Theo se woorde is altyd, ”Sonder die Here is ek niks sonder die Here sou ek nie gewees het waar ek vandag is nie”

Een van Theo se grootste droom is om saam Juanita du plessis ‘n liedjie te skryf en op te neem, Juanita speel ‘n groot rol in Theo se lewe en in sy musiek loopbaan. Hy se daar is niemand watse musiek hom so raak soos Juanita sin nie.

In Theo se spaar tyd doen hy graag model dis een van sy hobbies in sy spaar tyd. Theo het ‘n passie vir musiek, musiek bring nuwe lewe in ‘n mens en laat ‘n mens altyd beter voel, musiek het ‘n uitwerking op almal se lewens.

 

Theo wil jong mense help om hulle drome waar te maak, hulle ten volle inspirer & motiveer

’’Elke groot droom begin met ‘n dromer. Jy moet net altyd onthou, dat diep binne in jou het jy die krag, die geduld en ook die passie om te reik na die sterre en so die wereld te verander”

“Deur harde werk, deursettingsvermoë en geloof in God, kan jy jou drome leef “

“ Onthou jou drome en veg vir hulle. Jy moet weet wat jy uit die lewe wil hé. Daar is net een ding wat jou droom onmoontlik maak: die vrees vir mislukking.”

 

Theo is ook die eienaar van T.Record Music Entertainment, sy eie besigheid wat hy elke dag op bou. Theo doen al sy werk homself maar hy het ‘n groep mense wat hom 24/7 ondersteun.

Wie is Theo Nel?

 • Sy stok perdjie is Sing, Dans, Act, Model.
 • Sy gunsteling kos is pasta en pizza.
 • Hy hou daarvan om sy vriende en familie te vermaak met sy talent.
 • Sy gunsteling kunstenaars is Juanita du plessis, Armand joubert, Elandre Swarts
 • Sy gunsteling Liedjies is Glo Hoop Droom, Drome Word Waar, Klein DorpDromer
 • Theo is elke jaar betrokke by verskeie liefdadigheids organisasies, hy doen so 10 to 15 ‘n jaar.

Wat jy moet weet van Theo

 • Hy eet nie eie, green pepper of knovel nie
 • Hy hou van baie soet goed soos lekkergoed.
 • Hy hou van as mense hom uitdaag om iets mal te doen
 • Hy het altyd sy foon in sy hand van oggend tot wanneer hy moet gaan slaap.
 • Hy is lief vir klere, skoene en baie onderklere.
 • Hy het ‘n manier van hard lag wat koppe laat draai.
 • Hy kan lekker koffie maak.
 • Hy word wakker met ‘n smile, Maar ook nie altyd nie.

Theodorius louis nel

Born 26 November 1990 in Louis Trichardt

Theo Nel is an energetic enthusiast with a passion for music. He’s love for music goes back from childhood and is becoming more and more everyday.

He entertains crowds during performances with good music and an infectious personality and is much loved by young and old.

 He’s philosophy in life is to never stop dreaming, dreams come true and if you strive to be the best at what you do, old dreams will come true. Not only does he want to be a competitor in the industry, he truly wants to leave deep traces in people’s hearts.

 Theo is a very spontaneous, positive person who wants to achieve he’s goals, a trait that makes this rising star already successful. Theo loves people very much and likes to help wherever he can, he’s door is always open to people and he has room for many more in his heart. Nothing holds true for Theo. he lives every day as if today is he’s last day.

Theo’s music can be described as contemporary with a definite “Theo Nel style” that is strongly emphasized. Theo works hard to be who he is today and will never stop working hard, Theo’s words are always, “Without the Lord I would be nothing without the Lord I would not have been where I am today”

 One of Theo’s biggest dream is to write and record a song together with Juanita du plessis, Juanita plays a big role in Theo’s life and in he’s music career. He says there is no one whose music affects him the way Juanita expiring music does.

In Theo’s spare time, he likes to model it’s one of he’s hobbies in his spare time. Theo has a passion for music, music brings new life to you and always makes you feel better, music has an effect on everyone’s lives.

Theo wants to help young people make their dreams come true, fully inspire & motivate them

” Every big dream starts with a dreamer. You just always have to remember that deep inside you you have the strength, the patience and also the passion to reach for the stars and that change the world ”

 “Through hard work, perseverance and faith in God, you can live your dreams”

 “Remember your dreams and fight for them. You have to know what you want out of life. There is only one thing that makes your dream impossible: the fear of failure. ”

Theo Nel is the owner of T.Records Music & Entertainment. Theo want to help young upcoming Artist’s too fill their dreams. To become a artist is hard work. Dream big and work hard is Theo motivation